[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2559
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557
     ------------------------------
     ระบบจัดเก็บข้อมูล DMC
     ระบบสารสนเทศ EMIS
     ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
     ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม
     e-budget
แผนปฏิบัติการ
     แผนปฏิบัติการ 2561
     แผนปฏิบัติการ 2560
     รายงานผลตามแผนปี 60
banner
รายการดาวน์โหลด


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เจ้าของผลงาน : นายปิยะ รัตนญาติ
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 147    จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
เรื่องที่ศึกษา    :   รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
                     เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู่สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น 
                     ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑
ชื่อผู้ศึกษา      :    นายปิยะ    รัตนญาติ
                     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑
                     อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
ปีการศึกษา     :   ๒๕๖๐
.............................................................................................................................................................................
          รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑)เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ (E2/E2)  ๒)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง “การสร้างเสริมสมรรถภาพ” จำนวน ๔ เล่ม ซึ่งประกอบด้วย เล่ม ๑ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เล่ม ๒ อารมณ์กับสุขภาพ เล่มที่ ๓ อาหารเสริมสุขภาพ เล่มที่ ๔ สมรรถภาพทางกาย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ใช้ค่า E1 และ E2 หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (T-test) พบว่าได้ผลดังนี้
          ๑.ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (E1/E2) มีค่า ๘๗.๕๗/๘๓.๕๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
          ๒.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปรากฏว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  ๑.๕ ค่า t เท่ากับ ๒๒.๖๕ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 28/ก.ค./2561
      การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/มิ.ย./2561
      เรื่อง ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/มิ.ย./2561
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554