รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุแลัแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุแลัแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุแลัแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[13/09/2561]
 2.ขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปีศึกษาศาสตร์[29/06/2561]
 3.การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2562[29/06/2561]
 4.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561[29/06/2561]
 5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต(ครูประชารัฐ)[11/06/2561]
 6.ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบัคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[07/06/2561]
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [07/06/2561]
 8.อบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K"[05/06/2561]
 9.อบรมหลักสูตร"กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 10.อบรมหลักสูตร"กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 11.อบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6[05/06/2561]
 12.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"[05/06/2561]
 13.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อพ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 14.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ[19/05/2561]
 15.งานสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)"[19/05/2561]
 16.ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างผลงาน"[19/05/2561]
 17.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค[19/05/2561]
 18.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[15/05/2561]
 19.แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[15/05/2561]
 20.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[01/05/2561]
 21.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต 2[09/04/2561]


หน้าแรก