รายละเอียดข่าวสาร : สพป.ยะลา เขต 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.[57]ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 441.04 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของสพป.ยะลา เขต 2
  1 หน้า 1 / 1
 1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น[31/08/2561]
 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน[31/08/2561]
 3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561[02/05/2561]
 4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561[02/05/2561]
 5.แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561[01/05/2561]
 6.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT)[27/12/2561]
 7.ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[06/03/2561]
 8.ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ[20/02/2561]
 9.รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561[23/01/2561]


หน้าแรก