รายละเอียดข่าวสาร : อาสินศึกษา

ประกาศขอบข่ายงานการซ่อมแซมอาคารเรียน 017 โรงเรียนอาสินศึกษา
    ประกาศขอบข่ายงานการซ่อมแซมอาคารเรียน 017 โรงเรียนอาสินศึกษา ปีงบประมาณ 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-06-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.TOR (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 215.99 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของอาสินศึกษา
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศขอบข่ายงานการซ่อมแซมอาคารเรียน 017 โรงเรียนอาสินศึกษา[28/06/2561]
 2.ประกาศปริมาณงานและราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน 017[26/06/2561]
 3.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[25/06/2561]


หน้าแรก