รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบัคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
    ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบัคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.17 MB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต(ครูประชารัฐ)[11/06/2561]
 2.ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบัคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[07/06/2561]
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [07/06/2561]
 4.อบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ และการใช้ค่า K"[05/06/2561]
 5.อบรมหลักสูตร"กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 6.อบรมหลักสูตร"กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 7.อบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 6[05/06/2561]
 8.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"[05/06/2561]
 9.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อพ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3[05/06/2561]
 10.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ[19/05/2561]
 11.งานสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)"[19/05/2561]
 12.ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างผลงาน"[19/05/2561]
 13.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค[19/05/2561]
 14.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต[15/05/2561]
 15.แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[15/05/2561]
 16.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[01/05/2561]
 17.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต 2[09/04/2561]


หน้าแรก