รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ “ThaiEdResearch” รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org นอกจากนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้บริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ซึ่งให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม
          จึงขอเรียนเชิญ ข้าราชการ และบุคลกรทางการศึกษาทุกท่าน ใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้จากแบบที่แนบมานี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-03-2561
ไฟล์ที่แนบมา
1.ขั้นตอนการใช้งานวิจัยทางการศึกษา (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch[15/03/2561]


หน้าแรก