รายละเอียดข่าวสาร : บ้านบาโงยซิแน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงต่อเติมที่อาบน้ำ
    ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงต่อเติมที่อาบน้ำ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-04-2561
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านบาโงยซิแน
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน)[05/07/2561]
 2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงต่อเติมที่อาบน้ำ[10/04/2561]


หน้าแรก