[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2559
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557
     ------------------------------
     ระบบจัดเก็บข้อมูล DMC
     ระบบสารสนเทศ EMIS
     ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
     ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม
     e-budget
แผนปฏิบัติการ
     แผนปฏิบัติการ 2561
     แผนปฏิบัติการ 2560
     รายงานผลตามแผนปี 60
banner
รายการดาวน์โหลด


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

เจ้าของผลงาน : นางมารียา หวังบือซา
เสาร์์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 34    จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
วัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป.ยะลาเขต 2 จำนวน 28 คน โดยทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2.แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ (5E)  3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4.แบบสอบถามความพึงพอใจ   โดยใช้เวลาในการสอน 20 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.79/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ (5E) มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 28/ก.ค./2561
      การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/มิ.ย./2561
      เรื่อง ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/มิ.ย./2561
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554