[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2559
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557
     ------------------------------
     ระบบจัดเก็บข้อมูล DMC
     ระบบสารสนเทศ EMIS
     ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
     ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม
     e-budget
แผนปฏิบัติการ
     แผนปฏิบัติการ 2561
     แผนปฏิบัติการ 2560
     รายงานผลตามแผนปี 60
banner
รายการดาวน์โหลด


  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

 วิสัยทัศน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ เครือข่ายมีความเข้มแข็ง

พันธกิจ

          ๑. สร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
          ๒. สนับสนุนโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
          ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ๑. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          ๒. บริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
          ๓. จัดทำระบบฐานข้อมูล ระบบรายงานผลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเป็นปัจจุบัน
          ๔. จัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
          ๕. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๒. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
          ๑. ส่งเสริม สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
          ๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
          ๓. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
          ๔. จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมเป็นระบบ และตรงความต้องการในการพัฒนา
          ๕. ลดภาวะงานอื่นที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของครู
          ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถ ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์

๓. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
          ๑. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
          ๒. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ๔. ประกวดหน่วยงาน/บุคลากรในระดับต่างๆ


ตัวชี้วัด


          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐาน
          ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
          ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
          ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมิน ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี
          ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจำปี
          ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
          ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

          สถานศึกษามีคุณภาพ
          ๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มาตรฐานสากล
          ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม ตามคำนิยามหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
          ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสถานศึกษา
          ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ ในการทำงาน และมีผลงานเชิงประจักษ์
          ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
          ๖. สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

          เครือข่ายมีความเข็มแข็ง
          ๑. ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่มีความเข็มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
          ๒. เครือข่ายสถานศึกษามีความเข็มแข็งในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
          ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
          ๔. เครือข่ายและการส่วนร่วมในการบริหารสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วน
          ๕. ระดับความพึงพอใจในการบริหาร/บริการตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

เป้าประสงค์

          ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษา
          ๒. นักเรียนทุกระดับมีความรู้ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
          ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
          ๔. มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา